Επίδομα αεροθεραπείας 2022

Επίδομα Αεροθεραπείας 2022

Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2022 ύψους 200,00€ στους πάσχοντες από παθήσεις πνευμόνων.

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για την φετινή αποζημίωση του επιδόματος αεροθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για τους ασθενείς με Πνευμονική Ίνωση. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2022 είναι:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:

-ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα 

-δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

β) Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Δημόσιου, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού νοσοκομείου, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών καθώς και των Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν., στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

γ) Απόφαση της επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2022 είναι μέχρι και 28/2/2023, ενώ το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200€.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα υποκαταστήματα ΕΟΠΥΥ της περιοχής σας, ενώ για να δείτε την σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ πατήστε εδώ.