Ατομικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας

Επίδομα Αεροθεραπείας 2021

Το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, κυστική ίνωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου. Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 €.

Για να καταβληθεί το επίδομα, ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

2. Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.

3. Για τους ασφαλισμένους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2021 είναι μέχρι 28/2/2022 και γίνεται μόνο με ραντεβού στα κατά τόπους καταστήματα.

Διευθύνσεις ΚΕΠΑ
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-07/Pinakas_Ke.P.A.pdf

Λόγω της πανδημίας του Covid-19 και της αποφυγής συνωστισμού στις αρμόδιες για την έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων, Μονάδες Υγείας, οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δύνανται να αποδίδουν την αποζημίωση του επιδόματος αεροθεραπείας με ιατρική γνωμάτευση προηγούμενου έτους.