Πληροφορίες για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) - Επιδόματα και Παροχές

1. Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α;

Από 16/09/2022 η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από το
ΚΕ.Π.Α υποβάλλεται ανεξαρτήτως του πού θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε μετά.
Δηλαδή κάνουμε αίτηση για πιστοποίηση και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) σε όποιο
Φορέα και για όποια παροχή θέλουμε.

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr
και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο epan.gov.gr. Η αίτηση υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους
υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και
μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ.

2. Δεν έχω πρόσβαση ο ίδιος στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μπορεί να υποβάλει
αίτηση κάποιος άλλος για λογαριασμό μου ή να υποβάλω αίτηση με
κάποιο άλλο τρόπο;

Εάν δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο
σύστημα, τότε μπορείτε:

(α) είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας

(β) είτε να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο
Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του
ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος.

3. Είμαι νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ατόμου με αναπηρία.
Μπορώ να κάνω εγώ την αίτηση;

Ναι, αναρτώντας στην πλατφόρμα ο ίδιος ή προσκομίζοντας στο σημείο φυσικής
εξυπηρέτησης έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά:
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική
δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.

4. Υπέβαλα την αίτηση μέσω του gov.gr, τι πρέπει να κάνω τώρα;

Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των σημείων φυσικής
εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, ΚΚ, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του
Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς
επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό
φάκελο. Μόλις ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιήσει τον ιατρικό εισηγητικό
φάκελο, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να διοργανώσει ραντεβού
για αξιολόγηση από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
και την έκδοση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
(Γ.Α.Π.Α.), ο πολίτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου επιθυμεί.

5. Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και
πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α;

Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής
Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας αφορούν στις εξής διαδικασίες αξιολόγησης:

(α) Αρχική αίτηση για αξιολόγηση, η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο
πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά, είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η
προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).

(β) Αίτηση παράτασης, η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο
ισχύος της Γ.Α.Π.Α. για να λάβει νέα Γ.Α.Π.Α. που πιστοποιεί την αναπηρία του.

(γ) Αίτηση αναθεώρησης, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της
Γ.Α.Π.Α..

(δ) Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί
κατ’ αρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας
Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει
νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α..

Για τη διαδικασία προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας πιστοποίησης, οι πολίτες θα
συνεχίζουν να απευθύνονται στο ΚΕ.Π.Α., μέχρι της παραγωγικής ενσωμάτωσης και
αυτής της διαδικασίας στο νέο σύστημα.

6. Τι πρέπει να πάρω μαζί μου ως δικαιολογητικά όταν πάω να υποβάλω την
αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης;

Οι πολίτες που θα πάνε να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ, ΚΚ ή Γραμματείες ΚΕΠΑ,
είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπός τους, τα κάτωθι έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία:

1. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.

2. Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν
Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης
γέννησης του αιτούντος.

3. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της
αίτησης.

4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως
ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής:

a. άδεια διαμονής σε ισχύ

b. βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε
βεβαίωση», είτε η απλή «λευκή βεβαίωση» όσον αφορά στην
κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)

c. εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D)

d. άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ

5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός
Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

6. Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο
εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που
αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική
απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.

Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι
δικαιολογητικά:

1. Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας
ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών
ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν
ισχύ Γ.Α.Π.Α..

2. Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης
πριν τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., ο
αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει
το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.

7. Θέλω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη ή για σύνταξη γήρατος λόγω
αναπηρίας συζύγου/τέκνου/αδελφού ή γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977.
Τι πρέπει να κάνω;

Από 16/09/2022 για να κάνω αίτηση για σύνταξη αναπηρίας πρέπει να υποβάλω και
τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που θα πάρω
μετά την εξέτασή μου από το ΚΕ.Π.Α. Αν υποβάλω την αίτηση για σύνταξη στον eΕΦΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως
ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022).
Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και εντός 4 μηνών αφού
παραλάβω τη Γ.Α.Π.Α. πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη.

8. Θέλω να κάνω αίτηση για επίδομα (εξωιδρυματικό ή απολύτου αναπηρίας
του e-ΕΦΚΑ ή αναπηρικό προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ). Τι πρέπει να κάνω;

Από 16/09/2022 για να κάνω αίτηση για επίδομα αναπηρίας πρέπει να υποβάλω και
τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που θα πάρω
μετά την εξέτασή μου από το ΚΕ.Π.Α. Αν υποβάλω την αίτηση για το επίδομα στον
e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
αντίστοιχα, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση
αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για
πιστοποίηση αναπηρίας και εντός 4 μηνών αφού παραλάβω τη Γ.Α.Π.Α. πρέπει να
πάω να κάνω αίτηση για αναπηρική επίδομα.

9. Θέλω να κάνω αίτηση για λοιπή κοινωνική παροχή, όπως φορολογικές
ελαφρύνσεις και τέλη ταξινόμησης. Τι πρέπει να κάνω;

Όπως και πριν τις 16.09.2022, για να κάνει κάποιος αίτηση για λοιπή κοινωνική
παροχή, πρέπει πρώτα να έχει παραλάβει τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος
Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.). Συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο
νέο σύστημα του ΚΕ.Π.Α. και αφού παραλάβει τη Γ.Α.Π.Α., να υποβάλει αίτηση στη
φορολογική διοίκηση.

10. Έχω ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ (αναπηρίας,
γήρατος λόγω αναπηρίας) ή αίτηση για προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ (εκτός
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) ή αίτηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία
“Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α.” μέχρι και τις 15.09.2022. Πρέπει να κάνω κάτι
τώρα που αλλάζει το σύστημα;

Εάν μέχρι και τις 15.09.2022 έχετε υποβάλει κάποια από τις παραπάνω αιτήσεις για
την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό η πιστοποίηση της αναπηρίας από το
Κ.Ε.ΠΑ., δεν απαιτείται να κάνετε νέα αίτηση. Η αξιολόγηση και πιστοποίησή σας
θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕ.Π.Α. με βάση την προϊσχύουσα διαδικασία.

Οφείλετε να προχωρήσετε σε προσκόμιση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου στο
Κ.Ε.ΠΑ., εφόσον σας έχει ζητηθεί.

11. Έχω ετοιμάσει τον έγχαρτο ιατρικό εισηγητικό μου φάκελο, αλλά δεν έχω
κάνει μέχρι τις 15.09.2022 κάποια αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο
ΚΕ.Π.Α.. Τι κάνω;

Εάν (α) το αίτημά σας αφορά λοιπές κοινωνικές παροχές, και όχι σύνταξη ή επίδομα
αναπηρίας και (β) οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης μέχρι και την
15η Σεπτεμβρίου 2022, τότε μπορείτε να προσέλθετε σε μία γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και
να υποβάλετε το αίτημά σας και τον έγχαρτο εισηγητικό φάκελο.

Εάν το αίτημά σας αφορά σύνταξη ή επίδομα και δεν έχει υποβληθεί μέχρι
15.09.2022 ή (β) ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της
15ης.09.2022, τότε από 16.09.2022, η αίτηση πιστοποίησης από το ΚΕ.Π.Α. και η
κατάρτιση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου πραγματοποιείται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά. Συνεπώς, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στο σύστημα
από 16.09.2022, αλλά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος θα πρέπει να καταρτιστεί εκ
νέου από τους ιατρούς επιλογής σας ηλεκτρονικά.

12. Λαμβάνω ήδη παροχή από τον e-ΕΦΚΑ λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας
μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για
παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το Κ.Ε.ΠΑ;

Το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α. σας, μπορείτε να
υποβάλετε μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτημα για επανεξέτασή σας από το
Κ.Ε.ΠΑ. Η αίτηση παράτασης ισχύος της Γ.Α.Π.Α. λογίζεται ως αίτηση παράτασης
καταβολής της παροχής και διαβιβαστεί αυτόματα στον φορέα που θα δηλώσετε,
ώστε να μην απαιτείται η υποβολή άλλης αίτησης.

13. Λαμβάνω ήδη παροχή από τον ΟΠΕΚΑ λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας
μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για
παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το Κ.Ε.ΠΑ;

Το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α. σας, μπορείτε να
υποβάλετε μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτημα για επανεξέτασή σας από το
Κ.Ε.Π.Α.. Μετά την υποβολή αίτησης παράτασης στο σύστημα, θα πρέπει να
υποβάλετε σχετική αίτηση παράτασης καταβολής της παροχής στα Κέντρα
Κοινότητας.